Kredyt hipoteczny: jakich kosztów nie skredytuje bank?

18 sierpnia, 2015

Kredyt-hipoteczny:-jakich-kosztów-nie-skredytuje-bank?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które będzie wpływać na budżet domowy kredytobiorcy przez długie lata. W związku z tym jeszcze przed podpisaniem umowy warto poznać wszystkie koszty, jakie będą się z nią wiązały, oraz czego nie zechce skredytować nam bank.

Podstawowe informacje o kosztach kredytu hipotecznego, m.in o marży i prowizji banku, są zapisane w umowie kredytowej. Częścią umowy kredytowej jest także rozbudowana tabela opłat i prowizji. Tam znajdziemy inne koszty, które mogą wiązać się z obsługą kredytu.

Do całkowitych kosztów kredytu hipotecznego należy doliczyć:

  • koszty rozpatrzenia wniosku,
  • prowizję za udzielenie kredytu,
  • sumę odsetek,
  • koszty dodatkowych zabezpieczeń,
  • dodatkowe opłaty związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego.

Koszty wstępne kredytu hipotecznego

Podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny kredytobiorca może ponieść koszty z tym związane, są to tzw. koszty wstępne. Zaliczyć możemy do nich koszt marży i prowizji. Marża to zarobek banku wliczony w ratę kredytu, natomiast prowizja to jednorazowa, procentowa opłata pobierana przez bank za udzielenie nam kredytu.

Obowiązkowym kosztem wstępnym jest obecnie także wkład własny – jest to minimum 10% wartości nieruchomości, które musi posiadać kredytobiorca, by móc uzyskać kredyt hipoteczny.

Do tego typu kosztów możemy także zaliczyć opłatę za wystawienie promesy kredytowej, czyli obietnicę banku, że klient uzyska kredyt w określonej wysokości. Wycena nieruchomości to także wydatek, za który musi zapłacić kredytobiorca jeszcze przed uzyskaniem kredytu.Ubezpieczenie pomostowe także zalicza się do kosztów wstępnych, taka polisa jest wykupywana przez kredytobiorcę na okres przed prawomocnym wpisem hipoteki do księgi wieczystej.

Koszty w czasie spłaty kredytu

W początkowym okresie kredytowania – od 3 do 5 lat – bank pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu. Wysokość prowizji wynosi średnio 3% od kwoty spłaty. W przypadku, gdy w trakcie kredytowania chcemy podwyższyć kwotę kredytu, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami z tym związanymi. Podstawę do obliczenia tego typu opłaty stanowi kwota, o jaką został podwyższony kredyt. Jeśli kredytobiorca w okresie kredytowania chce wydłużyć czas spłaty, musi także liczyć się kosztami. Jest to tzw. prolongata, czyli przesunięciu terminu płatności ostatniej raty kredytowej o kilka lat. Zmiana warunków umowy kredytowej wymaga sporządzenia aneksu do umowy, usługa ta generuje także dodatkowe koszty.